De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Organisaties huidige trainees

Acacia Water (copy)

Acacia Water is niet alleen actief binnen het traineeship met meerdere trainees sinds april 2014, maar directeur Arjen de Vries zorgt ook voor de kwaliteitsbewaking inde adviescommissie. Als klein adviesbureau op het gebied van grondwater heeft deelname aan het NWT een grote en positieve inpact op de organisatie.

> lees meer

Aveco de Bondt

Aveco de Bondt heeft binnen de business Unit Water sinds april 2016 meerdere trainees gehad die deelnemen aan het NWT. Aveco de Bondt is een ingenieursbedrijf dat zich richt op het gebied van water en waterveiligheid, bouw, ruimte & milieu en infrastructuuur.

> lees meer

Dunea

Dunea is vanaf onze tweede traineegroep actief deelnemer aan het NWT. De trainees bij Dunea zitten bij diverse afdelingen en houden zich bezig met onder andere assetmanagement, leidingen en hydrologische modellen.

> lees meer

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam doet mee aan het Nationaal Watertraineeship in de persoon van PhD'er Ellen Minkman. Ze kijkt hier naar het verspreiden van het Nederlandse deltabeleid in andere landen en het proces van kennisuitwisseling en leren daarin.

Gemeente Barneveld

De Gemeente Barneveld is actief binnen het Nationaal Watertraineeship sinds 2014. Vooral de samenwerking met andere organisaties in de watersector biedt meerwaarde voor de gemeente.

Een aantal trainees heeft voor de gemeente Barneveld een traineeproject uitgevoerd naar de mogelijkheden van afkoppeling van recreatiegebied Kieftveen.

> lees meer

Gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer neemt sinds najaar 2018 deel aan het Nationaal Watertraineeship, in combinatie met de special Traineeship Stedelijk Water

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht is één van de grootste én snelgroeiende steden binnen Nederland. De Gemeente Utrecht is sinds 2019 deelnemer van het Nationaal Watertraineeship, o.a. met meerdere trainees Stedelijk Water.

Gemeente Breda

Gemeente Breda heeft sinds najaar 2018 een trainee in dienst, op de afdeling Stedelijk Water. Ook nemen zij deel aan de special Traineeship Stedelijk Water

Gemeente Westland

De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. De gemeente is op 1 januari 2004 ontstaan door de gemeentelijke herindeling Westland waarbij de gemeenten De Lier, 's-Gravenzande (inclusief Heenweg), Monster (met de kernen Poeldijk en Ter Heijde), Naaldwijk (met de kernen Honselersdijk en Maasdijk) en Wateringen (inclusief Kwintsheul) werden samengevoegd. Westland ligt tussen de grootstedelijke gebieden van Den Haag, Delft en Rotterdam aan de ene kant en de kust aan de andere kant. Met haar glastuinbouw is de gemeente Westland, een belangrijke economische motor.

> lees meer

Waterprof

Waterprof droomt van een duurzame leefomgeving.  Ze dragen bij aan het versnellen van oplossingen voor water gerelateerde opgaven: klimaatverandering, energietransitie, voedselvoorziening, natuurbehoud en waterveiligheid.

Meerdere trainees zijn werkzaam (geweest) bij Waterprof de afgelopen jaren.

Hoogheemraadschap Delfland

Delfland is een van de waterschappen van Nederland. Het gebied waarbinnen Delfland zijn taken uitoefent, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn Berkel en Rodenrijs, Zoetermeer en Wassenaar.

Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo'n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland.

> lees meer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Wat doet het HHNK? Elke dag werken wij aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Dit doen we in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.

> lees meer

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is één van de waterschappen die meedoet aan het Nationaal Watertraineeship. Het waterschap zorgt voor droge voeten, schoon en voldoende water.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland - gevestigd in Leiden - zorgt voor droge voeten en schoon water in het gebied van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Dit gebied, dat grenst aan de Noordzee, telt 1,3 miljoen inwoners en veel economische bedrijvigheid, waaronder de luchthaven Schiphol en belangrijke land- en tuinbouwgebieden als Aalsmeer, Boskoop en de Duin- en Bollenstreek. De klimaatverandering heeft gevolgen voor het wonen, werken en recreëren in dit gebied onder zeeniveau. Rijnland zet zich in om dit laaggelegen deel van west Nederland droog en leefbaar te houden. Dit doet Rijnland niet alleen, maar samen met provincies, gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties, recreatieschappen, inwoners en agrariërs.

In oktober 2018 zijn er negen trainees aangesloten vanuit Rijnland.

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Sinds oktober 2014 deed het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden mee aan het NWT in de vorm van (ondertussen alumni)trainees Peter en Arnoud. Op dit moment zijn Chris en Saskia trainee bij HDSR.

> lees meer

Orvion

Orvion is een jong biotechnologie bedrijf, opgericht in 2013 en gevestigd in Stolwijk.

Orvion werkt met de kracht van de natuur: Let nature do the job is het motto.

De natuur is voorbeeld en inspiratiebron. Vooral de wereld van micro-organismen waar we nog maar weinig vanaf weten. De missie van Orvon is biologische oplossingen bedenken voor waterzuiveringen, waterkwaliteit, bodemsanering en hergebruik van afvalstoffen . Zo dragen we onze steen bij aan een schone, duurzame en veilige wereld. Orvion heeft een gespecialiseerd laboratorium (o.a. met DNA-technieken, bacteriekweken en afbraaktesten) en we ontwikkelen zelf Bio-IT tools.

RIVM

De RIVM neemt sinds 2019 deel aan het Nationaal Watertraineeship. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. O.a. met onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Sinds 2018 zijn er twee trainees werkzaam bij Rijkswaterstaat: Dagmar en Wesley.

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen ondersteunt het Nationaal Watertraineeship niet alleen door het aanbieden van traineewerkplekken, maar vice-voorzitter van het bestuurd van de UvW, Gerard Doornbos, is ook ambassadeur van het programma. Voor de Unie staat het belang van samenwerking in de watersector voorop en bieden daarom graag jong talent een kans de sector te leren kennen.

> lees meer

Vewin

Vewin staat voluit voor Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. Vewin behartigt de belangen van haar leden, de tien Nederlandse waterbedrijven, in Den Haag en Brussel. Het gaat hierbij voornamelijk om wet- en regelgeving, maar ook voorstellen en ideeën met betrekking tot de watervoorziening.

VINU

VINU is een adviesbureau voor project- en procesmanagment in de ruimtelijke sector. Wij worden warm van complexe ruimtelijke vraagstukken die er toe doen. Wij leveren projectmanagement en advies aan (semi-)overheden. Met onze resultaatgerichte VINU-aanpak trekken wij projecten écht van de grond. Zo versterken wij de kracht van onze economie en de kwaliteit van onze leefomgeving. Naast water, houdt VINU zich bezig met de thema's: mobiliteit, infrastructuur, openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, vastgoed, energie en grondstoffen. VINU is sinds eind 2017 actief binnen het Nationaal Watertraineeship. Trainee Sylvia en inmiddels alumnitrainee Jessica zijn werkzaam bij VINU.

Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen doet sinds april 2014 mee aan het Nationaal Watertraineeship. Natasja, Lars en Andrej hebben hier tijdens (een groot deel van) hun traineeship gewerkt. Het Waterbedrijf Groningen ziet veel voordeel in het laten samenwerken van Young Professionals door de waterketen voor nieuwe kennis en frisse ideeen. Daarom stellen ze traineewerkplekken beschikbaar.

> lees meer

VP Delta

VP Delta/ TU Delft had van 2014 - 2016 een trainee als innovatiemakelaar. In dat zelfde jaar hebben ze in Diergaarde Blijdorp een traineeproject uitgevoerd rondom 'goed watermanagement' in de dierentuin.

> lees meer

Waternet

Waternet is sinds 2014 actief aangesloten bij het Nationaal Watertraineeship en heeft op dit moment maar liefst acht trainees aan de slag. Waternet is aantrekkelijk als organisatie voor de trainees omdat zij zich richten op de hele watercyslus. Een plek die open staat voor innovatieve projecten en verjonging.

> lees meer

Waterproef

Waterproef verzorgt vanuit Edam de laboratoriumactiviteiten voor Waternet (uitvoerende instantie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam), het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aantal externe partijen. Waterproef voert daarbij de volgende werkzaamheden uit: het bemonsteren en analyseren van oppervlaktewater, waterbodem, grondwater, afvalwater, waterbodem, grond en (zuiverings) slib. Waterproef verricht tevens veel veldwerk, zoals de inventarisatie van planten en dieren en het onderzoek naar de kwaliteit van het zwemwater voor openluchtrecreatie.

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta is deelnemer aan het traineeship sinds april 2015. Het biedt graag jong talent de mogelijkheid de organisatie te leren kennen.

> lees meer

Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel doet al vanaf het begin van het NWT mee met het traineeship. Zo hebben de afgelopen jaren al 8 trainees hun traineeship binnen De Dommel gerealiseerd. Het Waterschap hecht veel waarde aan opleiding en persoonlijke ontwikkeling, en steunt het NWT dan ook door lid te zijn van de Adviescommissie.

> lees meer

Waterschap Drentse Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta is een enthousiaste deelnemer van het traineeship. Op dit moment werken er maar liefst vier trainees: Bas, Merel, Marieke en Rik. Ook alumni Judith, David-Jan en Peter startten hier als trainee. Starters met specifieke technische kennis en een frisse blik binden aan de projecten van het waterschap is de belangrijkste reden om mee te doen met het NWT.

> lees meer

Waterschap Scheldestromen

Voor laaggelegen delta's wereldwijd is Zeeland een voorbeeld van robuust, adaptief, innovatief en toekomstig waterbeheer. En dat willen we graag zo houden.
Waterschap Scheldstromen is verantwoordelijk voor waterschapstaken binnen Zeeland. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water voor 350.000 Zeeuwen. Jij binnenkort ook?

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe doet mee aan het Nationaal Watertraineeship sinds 2015. Trainees Sanne, Diewertje en Quido zijn hier op dit moment werkzaam.

> lees meer

Waterschap Vechtstromen

Sinds 2017 doet Waterschap Vechstromen mee aan het Nationaal Watertraineeship. Dit waterschap in het oosten van Nederland zorgt onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is het waterschap ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer.

Waterschaps Limburg

Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doen ze met ruim 300 medewerkers. Sinds 2019 neemt Waterschap Limburg (weer) deel aan het Nationaal Watertraineeship.

Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg is sinds 2013 deelnemer aan het Nationaal Watertraineeship.

> lees meer