De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

26.11.2019

Samenwerken in een regenboog van persoonlijkheden (copy)

Nadine Edelschaap, Maaike van den Berg, Hidde Schijfsma en Louise de Haas voerden dit project uit voor Opdrachtgever Richard Leurs, Projectmanager bij waterschap Hollandse Delta. Het doel van het project was het analyseren en verbeteren van teamsamenwerking binnen het cluster ‘Watersystemen’. 

> lees meer

26.11.2019

Handelingsperspectief bij wateroverlast

Tijdens een crisissituatie wateroverlast kunnen er keuzes gemaakt worden waarmee schade wordt voorkomen of verminderd door het water slim te sturen. Maar hoe maak en onderbouw je deze keuze? In dit project is hiervoor een methodiek ontwikkeld.

> lees meer

26.11.2019

Voor Stichting Waterproef zijn Sven Veldhuis, Quido Hoitink en Frouke Hoogland onder leiding van Martin Wesseling aan de slag gegaan met de vraag: Hoe kan projectmatig creëren (PMC) worden toegepast in een productieomgeving bij Stichting Waterproef? Dit in opdracht van de directeur Janneke Ottens.

> lees meer

27.09.2019

Materialengebruik bij projectmanagementbureau Delfland

Lisanne Drost, Gianni van Leeuwen, Zoë Koelma, Sylvia van Oevelen en Sarita Mateboer voerden dit project uit voor het Hoogheemraadschap van Delfland. Het doel van het project was: Een tool te ontwikkelen om het materialengebruik bij Delfland voortaan bij te houden. 

> lees meer

25.09.2019

Innovatieculturen bij waterschappen/organisaties

Dit projectteam heeft intern bij waterschap Hollandse Delta de innovatiecultuur geanalyseerd om vervolgens op pad te gaan en in de keuken te kijken bij andere waterschappen en organisaties. Aan de hand van de interviews heeft het projectteam een advies kunnen geven richting waterschap Hollandse Delta over zij hun innovatiecultuur kunnen verbeteren:

Tijdens dit onderzoek zijn er verschillende manieren ontdekt hoe een innovatieprogramma kan worden ingebed bij een organisatie. Eén persoon kan een trekker zijn, er kan een speciale afdeling worden opgetuigd voor innovatie of innovatie kan een taak zijn bij verschillende afdelingen. De ideale oplossing hiervoor bestaat niet.  Echter, er zijn wel verschillende ingrediënten op het gebied van strategie, structuur en cultuur die het proces innovatie kan verbeteren.

> lees meer

23.09.2019

Dunea: Aquathermie beter benutten

Drinkwaterbedrijf Dunea wil in 2020 helemaal CO2-neutraal zijn. Om optimaal bij te dragen aan de energietransitie wordt ook gezocht naar alternatieven voor aardgasgebruik. Een groep trainees van het Nationaal Watertraineeship onderzocht dit jaar de mogelijkheden voor het alternatief verwarmen van gebouw ‘De Watergolf’ op het pompstation in Scheveningen. Met name aquathermie, in de vorm thermische energie uit drinkwater (TED), lijkt geschikt. Zelfs zonder ondergronds systeem voor warmtekoude-opslag.

> lees meer

02.09.2019

Verdygo goes Oman

Doel van het project was de huidige business case van Verdygo in Oman analyseren en aanscherpen. Verdygo is een modulaire techniek voor het bouwen van rioolwaterzuiveringsinstallaties ontwikkeld door WBL. Door de modulaire aard van Verdygo is het snel te bouwen, makkelijk te onderhouden en adaptief. Bovendien is het bovengronds. Het is dan ook bijzonder geschikt in gebieden waar nog geen infrastructuur voor waterzuivering ligt en dat te maken heeft met snelle demografische en/of klimatologische veranderingen. Oman voldoet aan deze criteria en is door WBL bestempeld als een van de doellanden voor de verspreiding van Verdygo.

Voor dit project zijn de trainees naar Oman gegaan om daar het project uit te voeren! Zij hebben daarbij deelgenomen aan het Wetskills programma.

> lees meer

02.09.2019

Interne risicodialoog gemeente Zeist

Vanwege de verwachte klimaatverandering moeten alle Nederlandse gemeenten een klimaatstresstest uitvoeren. Om vervolgens te komen tot concrete klimaatadaptieve maatregelen, moeten zij een interne risicodialoog voeren. Hoe dat in zijn werk gaat? Dat weet eigenlijk nog niemand. Bij gemeente Zeist zochten Annette Zwinderman en vier medetrainees van het Nationaal Watertraineeship een laagdrempelige manier om het gesprek te openen.

> lees meer

02.09.2019

Escaperoom

Escaperooms zijn razend populair en her en der in ons land worden ze zelfs ingezet door overheden. Ook het samenwerkingsverband IJssel-Vechtdelta  ziet het concept wel zitten. Een groep trainees van het Nationaal Watertraineeship werd gevraagd om uit te zoeken hoe je een leuke en spannende escaperoom kunt maken die de spelers tegelijkertijd aanzet tot nadenken over de effecten van klimaatverandering.

> lees meer

02.09.2019

Fosfaatfilter bij drukdrainage

’s Zomers zakt in veenweidegebieden de grondwaterstand waardoor de bodem zakt en CO2 vrijkomt. Daarnaast spoelt het hele jaar door fosfaat uit naar de sloot, waardoor het slootwater voedselrijker wordt en de waterkwaliteit verslechtert. Chris van Naarden, van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden had een idee: kunnen we al deze problemen verhelpen door onderwaterdrains en drukdrainage te combineren met een fosfaatfilter van ijzerzand? Hij onderzocht het met vier medetrainees van het Nationaal Watertraineeship en hun conclusie is positief.

> lees meer

02.09.2019

Aquathermie beter benutten

Drinkwaterbedrijf Dunea wil in 2020 helemaal CO2-neutraal zijn. Om optimaal bij te dragen aan de energietransitie wordt ook gezocht naar alternatieven voor aardgasgebruik. Een groep trainees van het Nationaal Watertraineeship onderzocht dit jaar de mogelijkheden voor het alternatief verwarmen van gebouw ‘De Watergolf’ op het pompstation in Scheveningen. Met name aquathermie, in de vorm thermische energie uit drinkwater (TED), lijkt geschikt. Zelfs zonder ondergronds systeem voor warmtekoude-opslag.

> lees meer

02.09.2019

Schiphol op zee?

Eerst de discussie beter aanvliegen

Mede dankzij Schiphol groeit Amsterdam als een tierelier. Ondertussen zitten we op deze luchthaven ruim aan 500.000 vliegbewegingen per jaar en het mogen er tot 2023 niet meer worden. Dit leidt tot een levendige discussie: hoe moet dat in de toekomst? Moeten we Schiphol verplaatsen naar zee?

> lees meer

08.05.2019

Duurzamer werken aan dijken?

Gianni, Martine, Margot en Werner voerden dit project uit voor Hoogheemraadschap van Rijnland. Het doel van het project was: onderzoeken hoe we dijkverbeteringsprojecten structureel duurzamer kunnen aanpakken.

> lees meer

06.05.2019

Interne risicodialoog bij gemeente Zeist

Zoals elke Nederlandse gemeente moet de gemeente Zeist, na het in beeld brengen van klimaatstress, een risicodialoog voeren over bewustzijn en maatregelen om klimaatstress te verkleinen. Bij de gemeente Zeist gingen Imke Erven, Merle Gerritsen, Quirine van der Meer, Veerle Smit en Annette Zwinderman aan de slag met de interne risicodialoog, als eerste stap in dit proces.

> lees meer

03.05.2019

Designthinking bij WDODelta

In een project onder leiding van trainee Irene Eisink hebben een aantal trainees voor waterschap Drents Overijsselse Delta Designthinking toegepast op een vraagstuk over energie uit oppervlaktewater (TEO). Designthinking is een manier van werken aan vraagstukken en projecten, die voorkomt uit de designwereld. Dat is een wereld vol creatieve en gekke ideeën, waarbij de mens (de eindgebruiker van het product) centraal staat.

> lees meer

09.11.2018

Ecologie Grote Wateren: Klimaatrobuustheid van twee maatregelen

Martin, Robert, Bobby en Dagmar voerden dit project uit voor Rijkswaterstaat. Het doel van het project was om duidelijk te krijgen welke klimaateffecten invloed hebben op de Eems Dollard en Grevelingen en welk effect dat heeft op maatregelen vanuit Ecologie Grote Wateren.

> lees meer

09.11.2018

ArchiSpel: het ontwikkelen van een serious game

Ellen Minkman, Evert Jan Dijk, Karst Oosterhuis, Amy Maduro en Merijn Janssen voerden dit project uit voor Deltares. Het doel van het project was om een serious game te ontwikkelen dat governance-vraagstukken  bespreekbaar maakt.

> lees meer

19.10.2018

Succesvol samenwerken? We appen!

Om de 200.000 bewoners van de Krimpenerwaard en Lopikerwaard ook in de toekomst te verzekeren van droge voeten, moet de dijk langs de Hollandsche IJssel worden versterkt. In 2015 heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) opgestart en begonnen met de verkenningsfase, die inmiddels is afgerond.

> lees meer

08.12.2017

Power to X

Met het project Power to X kijken we naar de mogelijkheden om energie op te slaan met behulp van water, en dan wel in de vorm van warmte opslag in de bodem of door waterstof te maken.

> lees meer

23.11.2017

Circulaire Economie bij decentrale overheden

Deze opdracht is geformuleerd naar aanleiding van de investeringsagenda "Naar een Duurzaam Nederland". Het momentum om concrete stappen te zetten en verandering teweeg te brengen is nu! "Maar hoe?" vragen de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW als het gaat om Circulaire Economie (CE).

> lees meer

23.11.2017

Waterkwaliteit: een agrarische activiteit?

LTO Noord

De agrarische sector ligt tegenwoordig sterk onder de loep als het gaat om waterkwaliteit en nutriëntenuitstoot op het oppervlaktewater. Agrarisch ondernemers krijgen steeds meer te maken met aanscherping van wet- en regelgeving als het gaat om waterkwaliteit.

> lees meer

Wenselijkheid grote boezemberging

Is een grote boezemberging functioneel? Sommigen geven aan van wel, anderen denken van niet. Waarom is er zoveel verschil van mening? Welke argumenten zijn voor wie belangrijk? Mocht er een grote boezemberging komen, waar is dan de beste plaats? Veel vragen waarop wij als trainees een antwoord op gaan vinden. Het Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden (HDSR) staat door de klimaatveranderingen voor een opgave wateroverlast. Het aanleggen van een grote boezemberging is een optie, maar de functionaliteit ervan is niet aangetoond. Hier willen wij als trainees inzicht in geven.

> lees meer

Waterbewuste Amsterdamse jongeren!

AGV/Waternet ziet in de toekomst een risico is een tekort een hoogopgeleiden waterprofessionals. Vandaar dat wij deze winter gaan onderzoeken hoe AGV/Waternet jonge Amsterdammers kan interesseren voor water. Om ze hiermee te beïnvloeden om een ‘waterbewuste' studiekeuze te maken.

> lees meer

Mission Biomimicry

"Biomimicry is een innovatie methode die zoekt naar duurzame oplossingen voor menselijke uitdagingen door het imiteren van beproefde patronen en strategieën uit de natuur"

> lees meer

Waterkwaliteits-app om verontreiniging te melden

De drinkwaterbedrijven die Rijnwater gebruiken als bron, hebben geregeld te maken met vervuiling van het in te nemen ruwe water. Veel van de kortstondige vervuilingsgolven worden veroorzaakt door schepen die restladingen over boord pompen. Een app waarop burgers melding kunnen maken van illegale lozingen door schepen op de Rijn, vanuit dat idee vertrok dit project. Het projectteam heeft een verkenning uitgevoerd in opdracht van RIWA-Rijn, vereniging van rivierwaterbedrijven.

> lees meer

Bestrijdingsmiddelen meten in ondiep grondwater

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor bodem- en grondwaterverontreinigingen bij het produceren van drinkwater uit een grondwaterbron. Door de lange reistijd in de bodem, moeten mogelijke verontreinigingen in het grondwater tijdig kunnen worden gesignaleerd. In dit project staat het meten van bestrijdingsmiddelen centraal.

> lees meer

Gebiedsbeheer 2.0

De huidige wijze waarop Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) haar gebied beheert is integraal, maar voornamelijk functioneel ingesteld. Het beheergebied is opgedeeld in 42 deelgebieden waarbinnen gebiedsbeheerders integraal toezicht houden, inspecteren en signaleren voor de drie beheertaken van HHNK (waaronder de uitvoering van het peilbesluit). Echter, de ontwikkelingen van deze tijd vragen om de vormgeving van een meer omgevingsgerichte, communicatieve aanpak die meer verbindend moet zijn: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

> lees meer

Wat gebeurt er na een drinkwaterleidingbreuk?

Dijkverschuivingen met overstromingen als gevolg, huishoudens zonder gas, een ziekenhuis moet ontruimd worden of helemaal niets? Drinkwaterleidingen in het voorzieningsgebied van Oasen worden nu vaak alleen vervangen op basis van de faalkans. De komende jaren verwacht Oasen veel leidingen te moeten vervangen, maar vanwege financiële en praktische redenen moet dit worden uitgespreid over een aantal jaren. Om de prioritering te verbeteren, moet naast de faalkans ook het effect van falen worden meegenomen.

> lees meer

Nieuwe Sanitatie voor Waternet & Wereld Waternet

Het huidige grootschalige afvalwater verwerkingssysteem in Nederland is niet bepaald duurzaam, maar het is wel een effectieve manier van het verwerken van ons afvalwater. Kijkende naar de toekomst is het weggooien van ons afvalwater, rijk aan energie en grondstoffen, reden om onze aanpak te veranderen.

> lees meer

Verder met de BRK

Om bij graafwerkzaamheden adequate veiligheidsmaatregelen te nemen in verband met de Arbowet en Wet bodembescherming, is vooraf informatie over de bodemkwaliteit nodig. De Bodemrisicokaart (BRK) maakt het mogelijk om vóóraf op locatie een risico-inschatting te maken. Op basis van openbaar beschikbare bodemkwaliteitsgegevens en bodemonderzoeksgegevens van MWH en haar opdrachtgevers, heeft MWH een landsdekkende, interactieve kaart ontwikkeld. Bij MWH is de verwachting dat de BRK met enkele haalbare toevoegingen of aanpassingen breder toegepast zou kunnen worden bij bestaande en nieuwe klanten.

> lees meer

Samenwerken met inwoners tijdens hoogwatersituaties

Tijdens een hoogwatersituatie op de Maas worden vanuit het hele waterschap medewerkers ingezet om de dijken van Waterschap Aa en Maas (WAM) te inspecteren. Deze medewerkers hebben dan de rol van dijkwacht. Actuele informatie over de toestand van dijken tijdens hoogwater is zeer belangrijk en achter de waterkeringen wonen vele inwoners met gebiedskennis. Wat zijn de mogelijkheden voor WAM om deze inwoners in te zetten in een hoogwatersituatie?

> lees meer

De Privacy Piraten: Bewustwording Privacywetgeving

Zijn jouw persoonsgegevens veilig? Hoe ga jij in je werkzaamheden om met persoonsgegevens van collega's, klanten of burgers? Organisaties moeten voldoen aan de privacywetgeving en dat moet uiteindelijk op de werkvloer gebeuren, zolang het daar niet ‘tussen de oren zit', kan er van alles misgaan.

> lees meer

Aanpak Duurzaam GWW

Door het tekenen van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 op 17 januari heeft Unie van Waterschappen de taak om het gebruik van de Aanpak Duurzaam GWW te stimuleren. De Aanpak Duurzaam GWW zorgt er door middel van 4 instrumenten (o.a. CO2-prestatieladder en Ambitieweb) voor dat het geven van duurzaamheidsprikkels in projecten over 4 jaar een integraal onderdeel is van alle GWW-projecten van de waterschappen. Deze Green Deal is niet alleen getekend door de waterschappen, maar ook door andere overheidsorganisaties en marktpartijen zoals aannemers en ingenieursbureaus. Hiermee is afgesproken om in 2020 in alle GWW projecten verantwoord om te gaan met grondstoffen en materialen.

> lees meer

De innovatie in de praktijk

Binnen het beheergebied van Waternet schieten Warmte Koude Opslag installaties (WKO's) als paddenstoelen uit de grond, of in deze context beter gezegd; de grond in. Deze manier van het winnen van energie is duurzaam en Waternet werkt graag mee aan het stimuleren van deze vorm van duurzame innovatie. Echter, lozingen van WKO's bevatten hoge zoutconcentraties die schadelijk kunnen zijn voor het rioleringsstelsel en oppervlaktewater. Dit brengt met zich mee dat Waternet vaak een negatief advies moet afgeven bij aanvraag van een aanleg- en/of lozingsvergunning, daarom zoekt Waternet naar een mogelijkheid om het zoute spoelwater toch te kunnen lozen. De uitdaging zat in het opstellen van een organisatorisch, technisch en juridisch correct advies met draagvlak bij de stakeholders.

> lees meer

Heel Holland Zakt

Sinds wij Nederlanders onze zompige veengronden in cultuur hebben genomen, voormalige meren en zeeën drooggelegd hebben ten behoeve van vruchtbare grond en begonnen zijn met de winning van delfstoffen daalt de bodem. In het huidige tempo (enkele centimeters per jaar in sommige gebieden) hebben we de bodem snel bereikt!

> lees meer

Samen bouwen aan een dijk van een weg

De Provincie Overijssel wil in 2019 de provinciale weg N760 aanpakken vanwege scheurvorming en verzakkingen. Deze weg loopt voor drie trajecten over de Kamperzeedijk die vijf jaar later, in 2024, aangepakt zal worden. Provincie en waterschap trekken het liefst samen op in het versterken van de dijk en het vervangen van de weg, opdat de weg niet twee keer opgebroken wordt: één keer om de weg weer glad te trekken en één keer om de dijk te versterken.

> lees meer

VICOE

Vier Nationaal Bodemtrainees haken aan bij het project VICOE (Vitale Circulaire Organische Economie). Binnen het project VICOE worden reststromen opgewaardeerd van ‘afval' tot grondstoffen voor bodemverbetering en andere producten, zoals energie en materialen. Met name compost en ander organisch materiaal worden lokaal weer gebruikt om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

> lees meer

Brandkranen: Wat moet je ermee?

In het voorzieningsgebied van Dunea zijn per 1 januari 2016 8.000 brandkranen overbodig geworden, doordat de brandweer in de toekomst steeds meer gebruik gaat maken van andere blustechnieken. De jaarlijkse vergoeding die werd betaald voor het onderhoud van deze brandkranen is hiermee komen te vervallen. Zonder deze vergoeding zal Dunea zelf moeten opdraaien voor de onderhoudskosten, terwijl de functie van de brandkranen is weggevallen. De vraag is nu hoe Dunea het beste om kan gaan met deze overbodige brandkranen.

> lees meer

Natuurbrand preventie waterwingebieden

In de waterwingebieden van Brabant Water ligt de infrastructuur voor grondwaterwinning. Dit zijn vaak bosrijke natuurgebieden. Bovengrondse infrastructuur zoals stroomvoorzieningen zijn belangrijke schakels voor het proces van drinkwaterzuivering. Deze elementen zijn kwetsbaar bij een natuurbrand. Er bestaat een risico op beschadiging of uitval.

> lees meer

Rebuild by Design Thinking

In 2012 raasde orkaan Sandy over de regio New York/New Jersey. Ten minste 186 mensen werden gedood, 600.000 huizen waren beschadigd of verwoest en de kritieke infrastructuur in de regio lag op zijn gat. In totaal was er voor 65 miljard dollar aan schade en economische verliezen.

> lees meer

Integrale gebiedsontwikkeling Thorn - Heel

De groep trainees (Rozemarijn, Jacoline, Melchior en Thijs) onder leiding van Sam en Nienke is aan de slag gegaan bij Waterschap Peel en Maasvallei om een nadere uitwerking van een integrale gebiedsontwikkeling in de omgeving van de Limburgse dorpen, Thorn, Wessem, Panheel en Heel te maken. Deze integrale gebiedsontwikkeling is ingezet in het kader van 3 investeringsprogramma's (van het waterschap), namelijk beekherstel, dijkversterking en de inrichting van een retentiegebied.

> lees meer

Verkenning voor een integraal BOS

Waterschap De Dommel maakt momenteel gebruik van het BOS Hoogwater (Beslissing Ondersteunend Systeem Hoogwater). Het systeem geeft een hoogwaterverwachting : wat is de invloed van het weer op de waterpeilen in de verschillende watergangen. Hierin kunnen maatregelen worden doorgerekend waarmee wateroverlast zoveel mogelijk kan worden beperkt of voorkomen. Het systeem is echter gemaakt voor de winterperiode en niet voor langere periodes van droogte en extreme regenval (vaak in de zomer).

> lees meer

To beheer or not to beheer

Van doe-het-zelf-planologie naar doe-het-zelf-waterbeheer?

Oosterwold wordt de komende decennia ontwikkeld als nieuwe woonwijk van Almere en Zeewolde. Bijzonder aan Oosterwold is dat het gebied zich ontwikkeld op basis van "doe-het-zelf-planologie".

> lees meer

MVO bij Waterbedrijf Groningen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt een steeds belangrijker onderwerp in Nederland. Zo ook bij waterbedrijf Groningen. Al lange tijd geleden is het waterbedrijf gestart met een transitie naar MVO- bedrijf. Er lopen diverse initiatieven, aangejaagd door duurzaamheidambassadeurs.

> lees meer

Kazernekwartier Venlo

Koppeling waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling
Traineeproject uitgevoerd onder het grotere project binnen het Deltaprogramma dat heet ‘Koploper Maas Venlo'.

In 2006 heeft de gemeente Venlo de gronden van het Kazernekwartier gekocht met als doel het gebied te ontwikkelen en zichtbaar onderdeel uit te laten maken van de stad. Er zijn namelijk drie natuurlijke aanleidingen in het landschap voor een nieuwe inrichting van het gebied.

> lees meer

Persoonlijk Leiderschap bij De Dommel

Persoonlijk leiderschap speelt in op een maatschappelijke ontwikkeling waarin steeds meer flexibiliteit van organisaties en haar medewerkers wordt gevraagd. Daarbij speelt dit thema in op een veranderende positie van waterschappen ten opzichte van hun omgeving; waarin samenwerking met externe partijen zoals gemeenten en burgers belangrijker wordt (grenzeloos organiseren/ netwerkorganisatie). Onder andere deze ontwikkelingen maken dat persoonlijk leiderschap centraal staat in de visie van De Dommel. Met persoonlijk leiderschap beoogt de organisatie een medewerker die eigenaarschap vertoont voor zijn eigen functieuitoefening en de kans grijpt zich zo goed mogelijk te blijven ontwikkelen. Eigen verantwoordelijkheid wordt hierin zoveel mogelijk gestimuleerd, tevens zijn eigen initiatief en vertrouwen kernwaarden.

> lees meer

Hotspotanalyse nieuwe stoffen

Vivian, Ariët, Jan Jetze en Judith hebben zich in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta gestort op ‘nieuwe stoffen'. Dat wil zeggen op: microverontreinigingen die niet (volledig) gereguleerd zijn en waarvan milieurisico's vaak onbekend zijn. Het betreft o.a. gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen, hormonen en microplastics.

> lees meer

Waterverhalen

Het traineeproject van Tine, Nienke, Lianne en Chamo ging over de vraag: hoe boosten we het waterbewustzijn in Nederland? Een belangrijke vraag, want veel Nederlanders zijn zich niet bewust van de unieke leefomgeving waarin wij ons bevinden. Dit blijkt ook uit een OESO rapport dat ingaat op de toekomst van het Nederlandse waterbeheer. Opdrachtgevers H2O-Job en Team Helder Water daagden hun tijdelijke traineegroep uit om met goede ideeën te komen. En dat deden ze!

> lees meer

Waterproof Westland

De ambitie van de gemeente Westland is een Waterproof Westland. Dit houdt in dat de kwaliteit van de woon- en werkomgeving en de economische ontwikkeling binnen het gebied zo min mogelijk onder invloed zullen staan van wateroverlast, ook op de lange termijn. Doelstelling van het NWT project is het benoemen van alternatieve manieren van water bergen, anders dan het graven van een sloot. Deze alternatieven toetsen aan randvoorwaarden, voor de locatie De Kreken. Een aantal van deze alternatieve manieren verder uitwerken en handvatten voor de gemeente aanreiken om deze maatregelen toe te passen.

> lees meer

Strategisch onderzoek inwinning klei

Jasper Luiten, Friso Vos de Wael, Stan van den Bosch en Sander Versluis werken gezamenlijk aan het project Strategisch onderzoek inwinning klei bij Waternet. Opdrachtgever Lennaert Zonneveld heeft in de afgelopen jaren opgemerkt dat er vertraging opgelopen werd bij de uitvoering van de dijkversterkingsprojecten van Waternet, omdat de verkrijgbare klei niet aan de gewenste kwaliteitseisen voldeed.

> lees meer

Vermindering van rontgencontrastmiddelen in het oppervlaktewater

Uit een studie van drinkwaterbedrijven langs de Rijn blijkt dat medicijnresten steeds vaker worden aangetroffen in het oppervlaktewater dat zij als bron gebruiken. Een voorbeeld hiervan zijn jodiumhoudende röntgencontrastmiddelen. De streefwaarde van het Europees Rivierwatermemorandum van de IAWR (de Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet) van 0,1 ug/L wordt door een groot aantal röntgencontrastmiddelen overschreden.

> lees meer

Sturen met Water in de polder Spengen

Het westelijke deel van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat voornamelijk uit veenweidegebied en heet te maken met bodemdaling. Het waterschap heeft de ambitie om de bodemdaling zo veel mogelijk te beperken, zonder dat de agrarische gebruiksfunctie van het gebied veranderd. De systeeminnovatie Sturen met Water kan daarbij helpen.

> lees meer

Een overstromingsbestendig afvalwatersysteem in Amsterdam Zuidoost

Je zult het misschien niet verwachten, maar Amsterdam Zuidoost is kwetsbaar voor overstromingen. Vanwege haar lage ligging zou het stadsdeel bij een doorbraak van de Lekdijk of de nabijgelegen boezemdijken wel twee meter onder water kunnen staan. Naar aanleiding van het Nationaal Deltaprogramma, heeft Waternet de Deltastrategie Regio Amsterdam opgesteld. Amsterdam Zuidoost is benoemd als één van de aandachtsgebieden in de stad.

> lees meer

Paludicultuur op Het Lankheet

Wereldwijd worden natte (veen)bodems drooggelegd voor landbouw, bosbouw en veenwinning. Dit zorgt voor flinke uitstoot van broeikasgassen en het ontwatert aangrenzende, natte natuurgebieden. De vraag naar een alternatieve manier van landgebruik groeit.
Bij paludicultuur (‘natte landbouw') worden gewassen bij een hoge grondwaterstand geteelt. Denk hierbij aan riet, lisdodde en veenmossen. Deze gewassen kunnen ook worden vermarkt: als dakbedekking, isolatiemateriaal of potgrond.

> lees meer

Vergroening van de gele kaas

In opdracht van een kaasfabriek met procesbegeleiding van GMB civiel.

Wit uit de koe, geel na rijpen, groen door trainees. Bij een kaasfabriek waar duurzaamheid centraal staat, hoort natuurlijk ook een duurzame afvalwaterzuivering.

> lees meer

Wind en zonne-energie op RWZI terreinen

Rondom rioolzuiveringen staan momenteel veel terreinen leeg. Tijdens dit project is gekeken naar hoe deze terreinen ingezet kunnen worden voor het opwekken van duurzame energie.

> lees meer

De Toekomst van diepinfiltratie herbeschouwd

Dunea gebruikt meerdere soorten infiltratiemanieren in de Duinen. Freatische winningen (opp.water), diepe winningen en diepe terugwinningen(diepinfiltratie). Diepinfiltratie is duurder door een extra voorzuiveringstap en grondwaterbelasting. Daarom is de vraag aan de trainees is om inzichtelijk te maken welke alternatieven voor 4Mm3 diepinfiltratie er binnen Dunea bestaan en tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast is gevraagd om te kijken welke technieken daarbuiten nog interessant zijn, zgn. ‘out of the box' oplossingen.

> lees meer

Het energieneutraal waterschap

Alle wetenschappers zijn het erover eens. We staan op een omslagpunt. Als we nu niet zuiniger omgaan met het milieu zal de wereld van onze (klein-) kinderen ingrijpend veranderen.. De enige manier om dit te voorkomen is door drastisch te snijden in ons energieverbruik én de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Daarom ontstaat er vanuit de Europese Unie en de Nederlandse overheid steeds meer druk om hier vorm aan te geven. De waterschappen geven hieraan gehoor. Zij gebruiken sinds 2009 elk jaar structureel drie procent minder energie en wekken al meer dan een kwart van hun energie duurzaam op.

Maar hoe nu verder? De Easy Wins zijn al gepakt.

> lees meer

Decentrale afvalwaterzuivering in Kalksheuvel

De riolering in de buurt Kalksheuvel verkeerd in slechte staat en moet daardoor worden vervangen. Door het vervangen van de riolering en de aanleg van de fietstunnel onder het spoor, tijdens de herinrichting, wordt de persleiding naar het gemaal afgesneden. Dit kan technisch makkelijk worden opgelost, en de riolering kan op traditionele wijze in de wijk worden aangelegd. Maar ...

> lees meer

Texel Waterveilig

Het doel van dit project was bijdragen aan de interactieve planvorming met betrekking tot de waterveiligheid op Texel.

> lees meer

Verbinden van de Financiele- en Water Sector

Joost Aloserij, Riewert van Doesburgh, Jasper Luijten, Friso Vos de Wael, Elize van Reenen hebben in opdracht van het Netherlands Water Partnership de financiële- en water sector dichter bij elkaar gebracht. Hiervoor hebben zij een inhoudelijk netwerk event op Wereld Water Dag 2015 georganiseerd en in een rapport informatie en kansen ten aanzien van klimaatbestendig investeren en klimaat risico's managen beschreven.

> lees meer

Oplossingsrichtingen voor een reverse osmosis concentraatstroom

Het doel van het project was om een beeld te krijgen van de opties die Evides Waterbedrijf heeft om op verantwoorde wijze een reverse osmosis concentraatsroom te verwerken, te behandelen of te lozen.

> lees meer

Drinkwater ontharden bij WateredrijfEvides

Het doel van het project: Adviseren over ontharding op twee productielocaties van Evides.

> lees meer

Afkoppelen hemelwater van vuilwaterriool Kieftveen

Het doel van het project was het opstellen van een uitvraag waarin de gemeente geheel werd ontzien bij het oplossen van de klachten omtrent wateroverlast in het recreatiegebied Kieftveen.

> lees meer

Business Case Ondergrondse Zoetwaterberging

Het doel van de ‘Business Case Ondergrondse Waterberging' is het verkrijgen van inzicht in de motieven en randvoorwaarden die door een agrariër worden gesteld als hij investeert in ondergrondse opslag van zoetwater op perceelniveau.

> lees meer

Waterschap als mestwerker

Jasper Luiten, Tine te Winkel, Stan van den Bosch, Judith Muis en Natasja Fraters. Het doel van het project was: Een bijdrage leveren aan de beleidsontwik-keling ten aanzien van de energie- en grondstoffenfabriek.

> lees meer

Thermofiele slibvergisting: een optie voor Waterschapsbedrijf Limburg?

Daryl Lue, Lindsey Schwidder, Elize van Reenen en Kristan Margry voerden dit project uit voor Waterschapsbedrijf Limburg. Het doel van het project was om te kijken als thermofiel vergisting een optie is voor WBL.

> lees meer

Watersysteemanalyse Diergaarde Blijdorp

Waterschapspartijen VVD en Water Natuurlijk hebben in Diergaarde Blijdorp het initiatief genomen om een project op te starten rondom "goed watermanagement". Vervolgens zijn het Valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water (VPdelta) en Deltares aangehaakt om innovaties in de verbetering van het watersysteem zichtbaar te maken. Het plan staat open voor díe innovatieve ondernemers om gezamenlijk het project vorm te geven en producten te showcasen.

> lees meer

Symposium operationeel waterbeheer

Joost Aloserij, Daan Henkens, Jordi van Mook en Ralph Wesseling voerden dit project uit voor de Stichting
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Het doel van het project was het in beeld brengen van de behoeften van stakeholders voor de ontwikkeling van kennis omtrent operationele sturing in het waterbeheer.

> lees meer

Evaluatie Vaarweg Toezicht

In opdracht van de afdeling Handhaving van waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta heeft een team van trainees de afgelopen maanden een evaluatie van de wijze van vaarweg toezicht uitgevoerd. De beide waterschappen zijn sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor het vaarweg toezicht op een aantal wateren (o.a. Linge, Giessen en Binnenmaas) binnen hun beheersgebied en vanuit de organisaties was er een wens om de werkwijze tegen het licht te houden en te zoeken naar mogelijke (creatieve) verbeteringen.

> lees meer

Een Water Partnership in Mozambique

Het doel was door deelname aan het Wetskills programma bewustwording te creëren over de positieve effecten van samenwerken en het belang hiervan met betrekking tot de internationale waterproblematiek. Bovendien zou het de banden moeten versterken tussen de betrokken organisaties (zowel Mozambicaanse als Nederlandse partijen) en hiermee het draagvlak voor de samenwerking NWP en PLAMA vergroten. Het project heeft de lancering van PLAMA dynamischer en inspirerend gemaakt en tevens de jonge generatie bewust gemaakt van het belang hiervan. Bovendien heeft het project de samenwerking tussen Nederland en Mozambique versterkt en het internationale netwerk uitgebreid.

> lees meer

Verkenning gemeenschappelijk landbouwbeleid

Trainees Daryl Lue, Heike Vincentie, Jordi van Mook en Kristan Margry voerden dit project uit voor Waterschap
Rijn en IJssel. Het doel van het project was voor Waterschap Rijn en IJssel de mogelijkheden binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te verkennen.

> lees meer

Het effectief waarborgen van de veiligheid van (afgekeurde) veendijken

Martijn de Boer, Iris van Erp, Leon van Hamersveld, Eelco van der Pal, Sander Post en Wing Hong Wong voerden dit project uit voor het HHNK. Het doel van het project was: de toetsingssystematiek van regionale keringen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vergelijken met de beheerpraktijk bij andere waterschappen.

> lees meer

Assetmanagement GMB: Een eerste aanzet

Jan de Vries, Britt van Loon, Maurice van de Merwe, Reinier Veldman en Erwan Verkaart voerden dit project uit voor de Betuwse aannemer GMB. Het doel van het project was: Een eerste aanzet geven voor Assetmanagement als product voor GMB.

> lees meer

Putmanagement: hoe richt je dat in?

Joost Nelissen, Trude Rutgrink, Kris Spierings en Esther Dieker voerden dit project uit voor WML (Waterleidingmaatschappij Limburg). Het doel van het project was: putmanagement binnen WML optimaliseren.

> lees meer

Het ontwikkelen van polders in de Senegal Delta

Erwan Verkaart, Esther Dieker, Wing Hong Wong, Olav Lamme en Sander Post hebben een project uitgevoerd in samenwerking met Royal HaskoningDHV. Het doel van het project was het ontwerpen van een polder en een bijpassend irrigatiesysteem voor een gebied in de Senegal delta. Het ontwerp moest als leidraad dienen om meerdere gebieden in de delta in te richten als een polder met een irrigatiesysteem. Ook diende het ontwerp goed presenteerbaar te zijn aan de lokale bevolking.

> lees meer

Betere meldingen, beter rioolbeheer

Britt van Loon, Eelco van der Pal, Trude Rutgrink en Joost Nelissen voerden dit project uit voor de gemeente Westland. Het doel van het project was door middel van betere meldingen, betere plannen te maken en zo doelmatiger te beheren.

> lees meer

Bodemdaling in relatie tot het huidige peilbeheer

Heleen Kiela, Lodewijk Biemond, Werner Weeink, Erik Raaijmakers en Manon Wester voerden dit project uit
voor de Deltares. Het doel van het project was: inzichten te verwerven in de aspecten die bodemdaling
beïnvloeden. Het project is uitgewerkt aan de hand van twee bestaande cases.

> lees meer

Potentieonderzoek koudelevering uit rivierwaterleiding

Duco Driessen, Esther Dieker, Joost Nelissen, Kris Spierings en Trude Rutgrink hebben voor drinkwaterbedrijf
Dunea onderzocht hoeveel koude potentieel uit de rivierwatertransportleidingen geleverd kan worden.

> lees meer

Verbetervoorstel de legger en het beheerregister

Wing Hong Wong, Erwan Verkaart, Jan de Vries, Olav Lamme en Sander Post voerden dit project uit voor het Waterschap Aa en Maas. Het doel van het project was: het opstellen van een verbetervoorstel voor de legger en het beheerregister van Waterschap Aa en Maas.

> lees meer

Visie voor Polder Nieuwkoop: functie volgt peil

Heleen Kiela, Lodewijk Biemond, Werner Weeink, Manon Wester en Erik Raaijmakers hebben gewerkt aan een project voor het Hoogheemraadschap van Rijnland met als doel het opstellen van een visie voor Polder Nieuwkoop volgens het principe ‘functie volgt peil'

> lees meer

Internationale profilering van de Nederlandse watersector

Judith Coenen, Lodewijk Biemond, Maarten Slot en Erik Raaijmakers voerden dit project uit voor het
Nederlands Water Partnership (NWP) te Den Haag. Het doel van het project was: een advies geven over hoe
Nederlandse wateropleidingen de watersector kunnen ondersteunen.

> lees meer

Is droogte eigenlijk wel een calamiteit?

Esther Dieker, Duco Driessen, Joost Nelissen, Trude Rutgrink en Kris Spierings voerden dit project uit voor het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het doel van het project was: een advies uitbrengen over de voor Rijnland optimale organisatiestructuur om met droogte om te gaan.

> lees meer

Ontwikkelen monitoringsplan infiltratievoorzieningen

Joost Nelissen, Trude Rutgrink, Duco Driessen, Kris Spierings en Esther Dieker voerden dit project uit voor de
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het doel van het project was: het ontwikkelen en realiseren van een monitoringsplan voor bestaande infiltratievoorzieningen.

> lees meer

Hemelwaterafvoer Structuurplan (HASP) Lith

Joost Koenders, Heleen Kiela, Werner Weeink en Manon Wester hebben dit project uitgevoerd in opdracht van Gemeente Oss. Het doel van het project was een robuust hemelwater afvoerstructuurplan te ontwerpen voor de kern Lith. Hierbij is tevens gekeken naar de geschiktheid van een wateroverlast landschapkaart (WOLK een model van Tauw) als ontwerpstool.

> lees meer

Betaalbaar droge voeten blijven houden

Lodewijk Biemond, Judith Coenen, Maarten Slot en Werner Weeink voerden dit project rondom het thema ‘assetmanagement' uit voor de Business Unit Waterbouw van Tauw.

> lees meer

> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.