De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Gebiedsbeheer 2.0

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

De huidige wijze waarop Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) haar gebied beheert is integraal, maar voornamelijk functioneel ingesteld. Het beheergebied is opgedeeld in 42 deelgebieden waarbinnen gebiedsbeheerders integraal toezicht houden, inspecteren en signaleren voor de drie beheertaken van HHNK (waaronder de uitvoering van het peilbesluit). Echter, de ontwikkelingen van deze tijd vragen om de vormgeving van een meer omgevingsgerichte, communicatieve aanpak die meer verbindend moet zijn: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen.

De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zoals de nieuwe Omgevingswet, integrale visies op gebiedsontwikkeling en social media hebben invloed op de manier waarop waterschappen hun taken uitvoeren. Onder andere op het beheer van het gebied. Bij HHNK resulteerde dit alles in het voorjaar van 2015 al in een directiebesluit voor integraal gebiedsbeheer. Rayonbeheerders en dagelijks beheerders werden een gezamenlijke functie in één: de gebiedsbeheerder. Dit met een aantal beoogde doelen: omgevingsgericht werken (integrale benadering), efficiëntie in de bedrijfsvoering en verhoging van de kwaliteit van dienstverlening (beter passend bij de veranderende omgeving).

Inmiddels is deze manier van werken in juli 2016 geëvalueerd. Hieruit bleek dat - door deze ontwikkeling - het gebiedsbeheer op de goede weg zit, maar ook dat er meer focus moet komen te liggen op de dienstverlening. Namelijk meer omgevingsgericht en communicatief te werk gaan: ‘Gebiedsbeheer 2.0'. Maar hoe ziet omgevingsgericht gebiedsbeheer er eigenlijk uit? En wat betekent dat alles voor de organisatie?

Doel en resultaat

Het project had als doel om een aanzet te doen voor de interne discussie bij HHNK over de organisatie van omgevingsgericht en communicatief gebiedsbeheer. Het eindresultaat moest zodoende zijn het opwaaien van gesprekstof, in welke vorm dan ook. Hier heeft het team van trainees invulling aan gegeven door als resultaat niet zozeer met een oplossing te komen, maar juist met hun constateringen, vragen en adviezen. Hiervoor hebben de trainees input verzameld aan de hand van een werksessie, interviews, vlogs en een meeloopdag met gebiedsbeheerders. De overkoepelende boodschap die de trainees aan HHNK hebben meegegeven was: leg de focus voor omgevingsgericht en communicatief gebiedsbeheer niet meer zo veel op de gebiedsbeheerder zelf, maar juist op de organisatie. Gebiedsbeheer 2.0 is namelijk een organisatie brede ambitie. Dit en de rest van het 'discussie-voer' hebben de trainees ook gebundeld in een discussienota voor HHNK.

Tijdens de eindpresentatie werd de discussie al goed gevoerd met de trainees en de aanwezigen. De opdrachtgever was dermate tevreden dat hij direct een aanvraag deed voor een tweede 'uitvoering' van de presentatie, maar dan voor de gehele organisatie. Ook is er geopperd om een zelfde aanpak te gaan doen voor een gerelateerde functie bij HHNK: de regioadviseur 2.0. De nota is bovendien veelvuldig aangevraagd bij het team; deze wordt breed verspreid binnen de organisatie. Kortom, missie geslaagd.

Projectteam

Floor van der Heijden - HHNK (projectleider)
Melchior Polwijk - Dunea
Els van Suijlekom - Waterschap De Dommel
Rogier Pronk - Provincie Zuid-Holland
Mandy van Kouwen - Unie van Waterschappen

Dit project werd uitgevoerd van januari - april 2017.


Bestrijdingsmiddelen m...overzichtWat gebeurt er na een ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.